Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123 relatiegeschenken B.V.

Artikel 1 – algemeen

artikel 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
artikel 1.2 Onder “de klant” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of (rechts)persoon, die met onze bedrijf een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en rechtverkrijgende(n).
artikel 1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2 - overeenkomst

artikel 2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.
artikel 2.2 Werkzaamheden worden door ons pas uitgevoerd nadat hiertoe schriftelijk opdracht is verstrekt door de klant.

Artikel 3 - levering

artikel 3.1 Wij behouden ons het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of à contant te leveren. Tevens behouden wij ons het recht voor bij grote opdrachten vooruitbetaling van de klant te verlangen.
artikel 3.2 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Opgave van de levertijd geschiedt door ons altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.
artikel 3.3 Levering vindt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, plaats af ons bedrijf.

Artikel 4 - annulering

artikel 4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 5 - prijzen

artikel 5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en in Euro’s.

Artikel 6 - betaling

artikel 6.1
A:        Betaling van het factuurbedrag ,50% bij opgeven order, de andere 50% dient maximaal 8 dagen na aflevering te geschieden zonder korting.
B:        Betaling onder rembours of bij vooruitbetaling
C:        Betaling op rekening, binnen 14 dagen.
Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van cliënt.
Artikel 6.2 Bij te late betaling zijn wij gerechtigd de klant vanaf de factuurdatum rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag op basis van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
Artikel 6.3 Alle kosten, na ingebrekenstelling, vallende op de inning van het door de klant verschuldigde komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 - reclames

artikel 7.1 Alle reclames moeten schriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen ons terzake van die gebreken vervalt.
artikel 7.2 Een reclame schort betalingsverplichtingen niet

Artikel 8 - eigendomsvoorbehoud

artikel 8.1 Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden door de wederpartij zijn betaald.
artikel 8.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
artikel 8.3 Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
Artikel 9 – intellectueel eigendom
artikel 9.1 Alle digitale borduurontwerpen door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, doch zijn vrijelijk zonder enige last door de klant voor vervolgopdrachten te benutten, tenzij anders overeengekomen. Hetzelfde geld voor films voor drukopdrachten.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

artikel 10.1 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.
artikel 10.2 Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder a aansprakelijkheid onzerzijds rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.
Artikel 10.3 Zelf aangeleverde textiel wordt zonder meerkosten door ons geborduurd of bedrukt, doch dit geschiedt op eigen risico.
Artikel 11 – overmacht
artikel 11.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
artikel 11.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 12 – toepasselijk recht

Artikel 12.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Artikel 12.2 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.